Наредба за кредитните посредници


Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници (Обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 87 от 4 ноември 2016 г.) Общи разпоредби
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът за вписване и заличаване от регистъра на кредитните посредници (регистъра) по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП);
2. документите и информацията, необходими за вписването, както и редът за предоставянето им от лицата, които възнамеряват да извършват дейност като кредитни посредници;
3. редът и условията, при които кредитни посредници, регистрирани в Ре- публика България, уведомяват Българската народна банка (БНБ) за намере- нието си да извършват дейност по кредитно посредничество и предоставяне на съвет в друга държава членка.
повече информация може да прочетете тук