СОФИБОР


Индексите СОФИБИД (SOFIBID: Sofia Interbank Bid Rate) и СОФИБОР (SOFIBOR: Sofia Interbank Offered Rate) се изготвят съгласно договор между Асоциацията на банките в България (АББ), Ей Си Ай България – БДА и Българската народна банка (БНБ).
Индексът СОФИБОР е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския междубанков пазар. Той се изготвя за набор от срочности в 11:00 ч. (местно време) всеки работен ден като средна величина от котировките „продава”, подадени от представителна група банки.
Участниците във фиксинга подават и съответни котировки „купува”, които се осредняват аналогично на фиксинга. Получената стойност се нарича индекс СОФИБИД.
За изчисляването данните на участниците се подреждат във възходящ ред, най-високите 20% и най-ниските 20% се елиминират. От останалите стойности се изчислява средна аритметична.
Индексите се котират за вальор „спот” (2 работни дни) за всички срочности освен „овърнайт” и при конвенция “реален брой изминали дни/360”. Представят се с три знака след десетичния знак.
Договорът между БНБ, АББ и Ей Си Ай България – БДА е подписан на 14 октомври 2002 г. Първият фиксинг е на 17 февруари 2003 г.